Podmínky Soutěže

1) Úvodní ustanovení

Organizátorem soutěží je Iveta Kotlabová a Mezinárodní centrum Tance.  Soutěž je určena pro osoby od 6 let, které jsou způsobilé ke sportovnímu výkonu. Soutěž je pořádána v Praze 16. -17. května 2020

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni organizátoři a soutěžící, kteří hrubě porušili pravidla. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit v průběhu soutěže pravidla.

Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

2) Účast v soutěži

Pro účast v soutěži je třeba splnit následující podmínky:

  • vyplnit přihlášku a odeslat online formou v termínu
  • při vyplnění přihlašovacího formuláře uvést pravdivě všechny požadované údaje, nevyplnění jakéhokoli údaje je důvodem k neuznání účasti v soutěži
  • uhrazení startovného v termínu a ve stanovené výši
  • dodržovat pravidla soutěže

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního posouzení z dostupných informací a zdrojů. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s provozem divadla. 

Soutěžící se zavazuje, že si pravidla soutěže přečetl a všemu rozumí

Po řádném přihlášení do soutěže je startovné nevratné i v případě, že soutěžící ze soutěže odstoupí, nebo bude vyřazen hned v základním kole.

3) Ochrana osobních údajů

Organizátor soutěží prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje využije výhradně po dobu nutnou pro účel, který je uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů a neposkytne je jinému subjektu nebo jiné straně.

Vzhledem k zákonné úpravě zákona o ochraně osobních údajů, nemůže být soutěžící splňující podmínky soutěže, který nedal souhlas se zpracováním osobních údajů, zařazen do soutěže.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Close Menu